Välkommen till Ljusfalls Friskola!

Vi är en liten skola på landsbygden. Läsåret 2023-2024 går här ca 38 elever från förskoleklass till årskurs 6 och 15 barn på skogslyckan.
Skolan har nära till naturen, vilket också genomsyrar hela vår verksamhet. Vår skola är i ständig utveckling i förhållande till modern teknik och hjälpmedel i undervisningen.

Vi gör studieresor till olika delar av vårt samhälle för att våra elever ska få uppleva olika möjligheter till lärande.
På skolan känner vi trivsel och medansvar och har en fin gemenskap. Vi har ett nära och givande samarbete med våra föräldrar, som visar stort intresse och engagemang. Att vara goda kamrater, kunna samarbeta och ta ansvar för sitt lärande och handlande samt använda ett vårdat språk är viktigt för oss!

Vi vill stolt presentera att Ljusfalls friskola låg över snittet på nästan alla moment i skolverkets enkätundersökningar gjorda av personal, vårdnadshavare och elever. Dessa behandlar områden som bla stimulans, grundläggande värden på skolan, veta vad som krävs, anpassningar efter elevens behov, studiero, trygghet, förhindra kränkning, elevens utveckling, elevhälsan.

Skola

Vi har hög personaltäthet och små elevgrupper.
Vi arbetar åldersintegrerat i många ämnen.
Eleverna lär sig av varandra.
Man kan utvecklas i sin takt och efter sina förutsättningar.
Vår utgångspunkt är att varje dag se varje barn.

Fritids

Vi erbjuder barnen en aktiv och trygg fritid.
Fritidsverksamhet bedrivs inom skolans ram.
Verksamheten är öppen kl. 06.00-17.00 dagligen och till 17.30 vid behov.

Föreningen

Ljusfalls skolas ekonomiska förening bildades hösten 2003. Föreningens främsta uppgift är att stå som huvudman för Ljusfalls friskola, men också för att stödja elever och personal i sina arbeten.